Київське міське товариство греків ім. Костянтина Іпсіланті
Громадська організація «Союз греків України»
Αγαπητοί μου συμπατριώτες, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνομαι, ενόψει των Χριστουγέννων και του νέου έτους, σε όλους εσάς, τους ομογενείς μας, τους απανταχού Έλληνες. Όλους εσάς που, όπου και αν βρίσκεστε, διαφυλάσσετε ευλαβικά τη μητέρα πατρίδα στη μνήμη και στην καρδιά σας. Εσάς που παλέψατε να γεφυρώσετε αντιθέσεις ανάμεσα στον τόπο της καταγωγής και τις νέες σας πατρίδες, που μοχθήσατε, δημιουργήσατε, διακριθήκατε, όχι μόνο προοδεύοντας σε ατομικό επίπεδο, αλλά διαπρέποντας και σε συλλογικό, τιμώντας έτσι τις ελληνικές σας ρίζες, βαθύ και στέρεο κομμάτι της ταυτότητας σας.
 • З Днем Української Державності!
  Греки України вітають з Днем Української Державності! Ми - за Перемогу, за сильну Українську Державу, за майбутнє наших дітей у вільній, свободній, демократичній Україні! Від імені Президії ГО" Союз греків України" Корецький М.
 • Заява ГО "Союз греків України"
  В контексте існуючої загрози воєнного вторгнення Росії, наша організація отримує чимало звернень у тому числі від мешканців Греції із запитаннями про ситуацію в Україні та становище представників нашої спільноти. Тож, в сьогоднішній ситуації хочемо висловити публічну позицію нашої організації. Греки України є невід'ємною складовою Української держави та Українського народу. Наші предки зробили свій неоцінимий вклад у розвиток її державотворчих процесів та демократичного курсу. Не випадковим є й те, що з українських земель, а саме зі створеної в Одесі організації «Філікі Етерія», фінансованої братами Зосимами з Ніжина та очоленої представниками сім'ї Іпсіланті з Києва, почалася незалежність Греції, 200 річчя якої ми відсвяткували в минулому році.
 • Послание Заместителя Министра иностранных дел Греции господина Андреаса Кацаниотиса к Грекам Зарубежья по случаю празднования годовщины 28-го Октября
  Соотечественники и соотечественницы! Годовщина 28 октября 1940 года для Греков всего мира является днем ​​памяти и уважения. Сегодня чествуется единодушие и сплоченность, с которыми наши предки восстали против шантажа предполагаемого захватчика. Они громко заявили «ОХИ – НЕТ» фашизму и нацизму. И в этом гордом «ОХИ» сосредоточена вера Греков во всечеловеческие ценности свободы, справедливости и преданности национальным идеалам. Отказ Греции сдаться силам Оси на рассвете 28 октября мгновенно запульсировал общим жаром народа, который брал оружие в руки, чтобы защитить святую землю Родины. Отвага Греков вызвала страх у народов, и дружеских, и враждебных к нам, став синонимом героизма, примером единения народа, не покорившегося превосходству врага. Но собрал силы и ринулся в бой, доказывая, что ни одно численное или военное преимущество не сравнимо с силой духа и сердца.
 • Послание заместителя министра иностранных дел Константиноса Власиса к зарубежным эллинам в связи с празднованием Пасхи
  Дорогие соотечественники! Греки везде. Я особенно рад, потому что великий праздник Православия, Пасха, дает мне возможность еще раз связаться с вами, заграничными греками со всех концов земли, которые живут и творят за границей, всегда имея в своем сердце и в своей душе Грецию. Мы очень гордимся вашим продвижением и прогрессом в выбранной вами области. Пасха, празднование Блистательного Воскресения Господня, для нас, греков, является днем ​​вознесения. После мученичества Страстей смерть побеждена, и Крест становится символом надежды. Это надежда, которая держала нас сплоченными и сильными в прошлом году, одном из самых трудных за последние годы. В прошлом году в то же время из-за пандемии, поразившей планету, мы были вынуждены праздновать в изоляции от наших близких, вдали от ночных Последовательностей и соблюдения местных обычаев, которые мы, греки, особенно уважаем и поддерживаем. Однако нашим долгом было сделать это не только ради себя, но и для ближних. В это трудное время надежда на победу держала нас на плаву. В эту Пасху пора пожинать плоды этой жертвы. Мы с оптимизмом смотрим на весну и с нетерпением ждем лета, которое сблизит нас всех, поскольку у нас снова будет возможность путешествовать и посещать наши любимые места.
 • Жизнь замечательных греков Украины. Сердца отданные Элладе.
  В книгу вошли уникальные исследовательские, документальные и иллюстрированные материалы, которые рассказывают о деятельности выдающихся греческих патриотов, меценатов и просветителей братьев Феодосия, Зоя, Анастасия, Михаила и Николая Зосимов, живших на рубеже XYIII-XIX вв. Авторы очерков увлекательно повествуют о деятельности Нежинского греческого братства, о борьбе греческого народа за национальную независимость, о жизни, благотворительности и книгоиздательской деятельности Зосимов в Украине, России и Греции, об их связях с греческой патриотической организацией "Филики Этерия". Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей греческо-украинских культурно-политических связей в XYIII-XIX вв.
 • Греческая революция началась на украинских землях. О роли и судьбе главаря «Филики Этерия» Александра Ипсиланти
  Ежегодно в Греции 25 марта отмечают День независимости. Эта дата связана с началом восстания греков против турок-османов, которое началось в конце зимы - в марта 1821 года и продолжалось до 1829-го. Эти события также получили название Греческой революции или войны за независимость. В этом году исполняется 200-летний юбилей указанных событий. Сама же Греческая революция началась на украинской территории. Здесь еще с середины I тысячелетия до нашей эры селились греки, основывая свои города-колонии. Некоторые из них (Ольвия, Феодосия, Тира, Херсонес) были значительными и оказывали влияние на исторические процессы в Северном Причерноморье. Даже после того, как греческие города-колонии сошли с исторической арены, греки и дальше жили и живут поныне на украинских землях. Во время Греческой революции немало состоятельных греков проживало в Приазовье, в частности, в украинском городе Таганроге. Они оказывали заметную финансовую помощь повстанцам. Еще в 1814 году в Одессе греческие патриоты Николаос Скуфас, Эммануил Ксантос и Афанасий Цакалов создали тайное общество «Филики Этерия», которое имело целью организовать вооруженное восстание в Греции и начать войну за независимость. Его филиалы появились и в других городах, в том числе и в Стамбуле-Константинополе.
 • 25 марта - 200 летие (1821-2021 гг) независимости Греции
  Уважаемые соотечественники! По случаю 200-летия независимости Греции в Афинском концерт-холле «Megaron» состоится концерт вокального ансамбля MEIZON в составе двадцати пяти музыкантов (выполнения Национального гимна Греции), который в связи с мерами предотвращения распространения короновирусных инфекций будет транслироваться в сети Internet. Первая трансляция состоится 25.03.2021 в 20:30 по греческим время на интернет-странице www.megaron.gr и будет доступна в течение 1 недели. Всем желающим насладиться полным исполнением произведения код доступа будет отправлено дополнительно.
 • Послание Заместителя Министра п. Константиноса Власиса по случаю Всемирного Дня Греческой Языки (9 февраля 2021)
  Послание Заместителя Министра п. Константиноса Власиса по случаю Всемирного Дня Греческой Языки (9 февраля 2021) День торжества Греческой Языки призван служить не простым напоминанием о непрерывной преемственности нашего языка во времени, но и признанием ее вневременного вклада в формирование глобального мира. Именно в этом признании суть введения ежегодного празднования этого Дня. Греческая Язык существует уже более пяти тысячелетий, начиная от ее первоначальной ранней формы, около 3000 лет до н.э., до сих пор. Несмотря на многочисленные корректировки, которые она понесла в течение веков, она остается той нитью, которая сочетает вехи тысячелетий в целостную историческую временную последовательность. Ее историчность достигает такой глубины во времени, что за ней безапелляционно признают первенство языка, которая первой закодировала высокие лексические референции как по абстрактных, так и по техническим понятий, ввела вселенские ценности, заложила основы и сформировала концептосферу западной цивилизации. Французская ученый-филологиня и еллинистка Жаклин де Ромийи считала, «что если бы Греция попросила исключить из нашего языка греческие слова, которые она нам одолжила, западная цивилизация потерпела бы крах». Этот резерв для нашей страны является непреложным умножителем мягкой, но структурной силы. Греческая Язык - это чувства. Она неразрывно связана с греческой национальной идентичностью, сердцем и умом греков, из-за ее слова узнали магию выражение своего богатого душевного мира. В ее словах они нашли способ консолидироваться во времени и творить. Греческая Язык является языком поэтическим. По праву Греция была отмечена и гордится двумя Нобелевскими премиями, подаренными ей Георгиосом Сеферисом и Одисеасом Елитисом, которые сочетали слова удивительным образом в невероятные образы. Это язык Соломос, который подарил нам гимн «к Свободе», наш Национальный гимн. Отмечая каждый год 9 февраля память нашего национального поэта, мы вспоминаем его слова: «Разве могу я думать о другом, кроме свободы и языка».
 • Празднование Всемирного дня греческого языка
  Уважаемые господа! По случаю празднования Всемирного дня греческого языка в 2021 году МИД Греческой Республики обратилось с просьбой о записи короткого видео, в котором ученики школ с изучением греческого языка, дети греков зарубежья, студенты факультетов греческого языка или все остальные, кто изучает греческий, отвечать на вопрос: "Почему вы изучаете греческий язык" (ответ должен быть на греческом языке). Запись не должна превышать 30 секунд и иметь альбомный формат. В случае возникновения трудностей с видеозаписью непосредственно в академическом помещении, рекомендуется собрать видео сообщения учащихся / студентов или осуществить запись с помощью дистанционных платформ связи (например, Skype, Zoom, Teams). Видео должно сопровождаться письменным разрешением или ответственным заявлением опекунов / участников конкурса на демонстрацию видео МИД Греческой Республики, направленным по электронной почте. Греческая сторона обратилась с просьбой прислать материалы до понедельника, 25 января 2021, на электронный адрес Посольства Греции в Украине gremb.kie@mfa.gr. Видео должно сопровождаться информацией о названия учебного заведения с указанием класса / факультета греческого языка и фамилии / имени участника конкурса. Обращаемся с просьбой о распространении информации среди заинтересованных лиц. Просьба подтвердить получение повидомдлення. С уважением.
 • Поздравление Вице-президента ОО «Союз греков Украины» Ставрояни С.Н.
  Дорогие друзья! Уважаемые граждане Украины греческой и других национальностей! Поздравляю всех Вас с наступающим 2021 годом и Рождеством Христовым! Желаю каждому из нас сохранить самое дорогое, отпустить уходящее, простить несправедливое! Всем нам - здоровья, счастья и сил нести свой крест!
 • По поручению Президиума ОО "Союз греков Украины" - Первый вице-президент ОО "Союз греков Украины", Председатель ГС "Киевское городское общество греков им. Костянтина Ипсиланти" Корецкий М. Х. поздравляет с Новым годом!
  Уважаемые друзья! Уважаемые эллины и филэллины! Поздравляем всех Вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым. Уходящий - был для всех непростым. В первую очередь для всех нас - украинский. Война, гибель наших солдат, которые отстаивают независимость Украины. Потери нашей экономики, оккупация части наших земель. К этим вызовам прибавилось еще и коварная болезнь, перед которой все становятся равными и беззащитными. Все это как никогда требует от нас единства, взаимопонимания, объединения усилий всех национальных сообществ единого народа Украины. Приближается Новый Год. Мы встречаем его с упование и надеждой на позитивные изменения, на улучшение нашей жизни, на остановку войны и достижения мира на победу над всеми болезнями. Желаем всем нам - крепкого здоровья, личного и семейного счастья, мира и согласия, взаимопонимания. Верим в то, что пройдут все неурядицы, проблемы и трудности.
 • Поздравление от Совета правления Ассоциации украинской диаспоры в Греции "Українсько-Грецька Думка"
  Совет правления Ассоциации украинской диаспоры в Греции "Українсько-Грецька Думка" поздравляет каждую украинскую семью с Рождеством Христовым и Новым 2021 годом!
 • ПРЕСС-АНОНС ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ОО «СОЮЗ ГРЕКОВ УКРАИНЫ»
  8 января 2020 в 15.00 в Пресс-центре информационного агентства «Укринформ» состоится презентация, восстановленной после оккупации Донецка, украино-греческой газеты "Нео Логос". Первая газета Украины, которая была основана ОО "Союз греков Украины" еще в далеком 1989 году, продолжает славные традиции развития, национального возрождения греческой культуры, языка, обычаев, традиций греков Украины. Все время этим занимались греки - патриоты - честные и порядочные люди. Действительно патриоты, которые всегда ставили перед собой основную цель - возрождать греческую культуру и все время идти вперед. Назовем такие фамилии, как: Яли, Хорош, докеры, Христокин, Валентин Балш. С первых дней в национальном движении патриарх, известный журналист и писатель, ветеран Второй мировой войны Холин Александр Иванович, который уже много лет является Президентом ОО "Союз греков Украины". Среди звезд украинских греков всегда была и есть всемирно известная, и не только в Украине и в Греции, деятель культуры Гайтан Мария Георгиевна, которая в свое время возродила Национальный греческий ансамбль и коллектив "Сартанские Самоцветы". В Доме культуры поселка Сартана, вблизи Мариуполя, где она более 30 лет работала директором, состоялись первые уроки новогреческого языка, была создана Греческая театральная студия и поставлены несколько театральных постановок из жизни, как древних греков, так и греков Приазовья. С деятельностью Марии Георгиевны Гайтан в свое время связано становление и расцвет солистки ансамбля "Сартанские Самоцветы", известной певицы Тамары Кацы. Шабан Геннадий Васильевич - действительно народный греческий мэр. Практически полностью греческого поселка Сартана. Много сделал полезного, как для односельчан так и для греков Украины. В качестве примера, первая и, к сожалению, единственная греческая футбольная команда "Кальмиус" была создана им, и содержалась за его личный счет. Первые делегации из Греции принимались по его инициативе. Он первым, и тоже, к сожалению, единственный из мэров, кто в свое время подписали договоры содружества между поселком Сартана и Афинским муниципалитетом Зографу. В этом районе установлен единственный в Греции памятник нашему Кобзарю. Гречанка Светлана Мазарати в свое время выступила инициатором и затем возглавила работу по реставрации и восстановлению в Киеве памятника греческому князю Константину Ипсиланти.
 • Обращение Президиума ОО "Союз греков Украины"
  Вынуждены сделать заявление по неприятного инцидента, когда члены Союза греков Украины недавно получили в свой адрес обвинения и угрозы в связи со своей общественной деятельностью. В частности, 19 декабря 2019, в День Святого Николая Чудотворца состоялось открытое судебное заседание в Днепровском суде. Киева по поводу защиты чести и достоинства одного из членов нашей организации. Во время заседания от оппонирующей стороны, от Хары В.Г. и официального представителя (а именно от кого, является членом Федерации греческих обществ Украины, мы услышали обвинения в том, что накануне сделали неправомерный заявление об осуждении фактов вмешательства России в украинские-греческие межконфессиональные и религиозные отношения. Представители ФГОУ заявили о том, что мы не имели права делать такого заявления, поскольку она якобы политизирована, и тем более, от имени всех греков Украины. Кроме того, в адрес членов Союза греков Украины раздавались очередные оскорбления, угрозы. Учитывая такие заявления и угрозы, подчеркиваем: Союз греков Украины создан и зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, как всеукраинская общественная организация. Высказывание гражданской позиции является нашим конституционным правом, которое у нас никто не может забрать. В своем заявлении мы призвали членов других греческих обществ к консолидации. Если у кого-то из греческой общины есть отличная от Союза греков Украины позиция, рады были бы ознакомиться с ней в публичном пространстве. Наше заявление является выражением нашей гражданской позиции. Именно для этого мы и создавали, много лет назад, свою структуру. В ней мы не агитировали ни за одного политического деятеля или партии, а не культивировали межнациональную или религиозную ненависть или совершение любых преступлений, а не агитировали против членов других конфессий, религиозных или общественных структур. Напротив, мы отмечаем конструктиве и возможности развития, который мы получили в результате признания ПЦУ. Подчеркиваем, что мы против вмешательства политики и государства в религиозные процессы, тем более со стороны России, страны-агрессора. Эту позицию мы будем защищать и в дальнейшем. В то же время, хотим подчеркнуть, что любое давление на членов нашей организации со стороны ФГОУ или иных структур или лиц будет расцениваться, как нарушение равноправия граждан. Очень печально, что мы получаем угрозы от наших же соотечественников, представителей греческой общины Украины. В дальнейшем, во избежание конфликтов между греками предлагаем в очередной раз проведение круглого стола на равных началах, на котором все могли выразить свои взгляды, обсудить спорные вопросы.     Первый вице-президент ОО «Союз греков Украины» В. Шабан
 • РАДИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
  Греки Украины как и в прошлом, так и сегодня продолжают переживать непростые времена. Очень трудно осознать, что пережила большинство греческих семей. Мы хотели бы предложить вашему вниманию документы - протокол и акт расстрела 26-ти греков, как граждан тогдашнего Советского Союза, так и граждан Греческого государства. Последних в этом списке даже больше, их 19 человек. И это еще больше подчеркивает преступность власти, которая уничтожала не только своих граждан, но и иностранных. В чем же была их вина? В конце 1937 года их всех арестовали, путем жестоких пыток требовали признаться в шпионской деятельности. Наконец, всех 26 человек было обречено к расстрелу. В приказе, который поступил из Москвы (Москва, площадь Дзержинского, 2) говорилось: "Немедленно выполнить приговор в отношении всех 26 человек, обреченных на расстрел. Дела на них и акты выполнения приговоров выслать в Москву". Москва не оставляла ни на минуту в покое Украину и ее жителей. И кто сегодня еще смотрит в сторону Москвы - знайте, что сотни лет беда приходит в Украину к украинскому народа, независимо от национальности, со стороны Москвы и Московии. Приговор приведен в исполнение ночью 25 февраля 1938 в подвалах НКВД (сегодняшний Октябрьский дворец). Тела расстрелянных 26-ти греков загрузили навалом на автомобиль и под покровом ночи вывезли в заранее подготовленные ям-могилы на так называемый "спецучасток" в лесу под Киевом (сегодня это Национальный заповедник "Быковнянские могилы". В этом страшном лесу, где почти 20 лет закапывали жертв репрессий, лежат рядом и украинцы, и немцы, и поляки, и греки, и россияне, и евреи ... Представители практически всех национальностей Украина. Лежат без могил, без памятников, без фамилий и имен.
 • Благодарность Корецкому М.Х. от Министерства культуры Украины
  На заседании Общественного совета при Минкультуры Украины 25.06.2019 Министр культуры Украины Евгений Нищук вручил благодарность Министерства культуры Украины Корецкому Николаю Христиановичу за весомые достижения в профессиональной деятельности, добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю Дня памятников истории и культуры.
 • Участие Корецкого М.Х. на заседании Общественного совета при Минкультуры Украины
  В начале заседания Министр культуры Украины Евгений Нищук поблагодарил членов Общественного совета за отлаженную и эффективное сотрудничество, чья деятельность охватывает большой спектр направлений деятельности ведомства и помогает оперативно реагировать на чувственные вопросы гражданского общества.
 • День памяти жертв политических репрессий
  В воскресенье, 19 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий. Одним из трагических символов той эпохи является киевская Быковня: в Быковнянском лесу расположено крупнейшее в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в конце 1930-х - в 1940-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных. Одной из самых кровавых стала ночь в Киеве 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах НКВД были расстреляны 563 человека. Трагедия Быковни стоит в одном ряду с такими преступлениями, как Аушвиц, Бухенвальд, Дахау, Бабий Яр и Катынский расстрел. На сегодняшний день уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан из Быковнянского захоронения жертв сталинских репрессий.
 • Международный ежегодный шахматный турнир Совета национальных общин Украины
  В очередной раз Совет национальных сообществ Украины с успехом провел очередной Международный шахматный турнир. Открыл Турнир Председатель совета Ашот Дадикоевич Аванесян. В этом году Рада установила достаточно высокий призовой фонд для участников турнира. Среди участников уже традиционно - члены ГС "Киевское городское общество греков имени Константина Ипсиланти". В этом году лидером греческой команды был гроссмейстер Сергей Ставрояни. Сергей не подвел своих болельщиков и стал одним из победителей турнира. Будем тренироваться, чтобы в следующем году взять главный приз. Турнир состоялся и самым главным достижением сегодняшнего дня были положительные эмоции всех участников соревнования.